Ordningsregler vid fiske i Stora Lövsjön

För fiske i Stora Lövsjön erfordras gällande rätt ifyllt fiskekort.
Dygnskort gäller 24 timmar från angivet datum och klockslag.

OBS! Från och med 1/1 2024 så ersätts dygnskortet med dagkort. Gäller kalenderdag från start till 23:59.
Talongen läggs i postlåda vid infarten till sjön eller vid parkeringen innan fisket påbörjas.
Kryssa i rutan att du har läst och accepterat gällande ordningsregler.

PostlådaParkering
PostlådaInfart

Alla fält på fiskekortet måste vara ifyllda, annars är kortet ogiltigt.

 • Fiskekortet: Är personligt och ska uppvisas på anmodan av tillsynsman. Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske tillsammans med giltig legitimation. Max 2 kort och 2 spön får användas samtidigt.
 • Antal fiskar: Högst 3 fiskar per kort  . Gäller Regnbåge, Röding och Öring, övrig fisk räknas inte in i kvoten. Återutsättning av fisk (Catch & Release) är förbjudet. Fångad fisk skall omgående avlivas. Om man inte vill behålla någon art skall den läggas en bit in i skogen. Vid fiske med flera kort samtidigt, exempel 2 kort och 2 spön, när du fått 3 fiskar då har du förbrukat kvoten på ett kort och måste ta upp ett spö. Du får inte heller fiska på din väns kvot, eftersom fiskekorten är personliga.
 • Redskap: Allt fiske skall bedrivas från land. Det är tillåtet med Mete, Spinnfiske och Flugfiske. Endast ett handredskap per kort är tillåtet. Under pågående fiske skall spöna hållas under uppsikt och omedelbart tillgängliga. Ni som väljer att fiska med flera fiskekort och spön samtidigt, samtliga spön skall ligga bredvid varandra, det är absolut förbjudet att sprida ut spön över flera bryggor.
 • Tackel och beten: Endast en krok per lina (enkelkrok eller trekrok). Undantag vid användande av så kallat flugkast, då tre flugor får användas. Levande agn (kvidd, elritsa o dyl.) är ej tillåtet.
 • Eldning: Eldning är tillåten endast på iordningställd plats. Släck noga efter dig. Du är skyldig att hålla dig underrättad om vilka eldningsregler som gäller aktuell fiskedag.
 • Bryggor: Till de två bryggorna i viken vid stugan har personer med funktionshinder företräde. Flugfiskare har företräde till de övriga bryggorna.
 • Barn: Max två (2) barn under 13 år får fiska i vuxens persons sällskap på dennes fiskekvot, dock högst 3 fiskar per kort. Barnen skall dock fiska aktivt och vara vid sina spön, det är tillåtet att hjälpa till vid håvning och andra problem som kan uppstå.
 • Parkering: Endast på iordningställda platser. Planen vid stugan är endast tillåten för stuggäster, för bilar med handikapptillstånd och för vaktpersonal. Camping är förbjuden på parkeringen vid sjön. Husvagnar och husbilar hänvisas till iordningställda ställplatser eller parkeringsplatserna öster om sjön, alternativt det gamla industriområdet i anslutning till infartsvägen till sjön.
 • Badning: Det är ej tillåtet att bada i Stora Lövsjön, på grund av säkerhetsskäl, då det ligger massor av drag och krokar på botten, samt att våra fiskegäster kan anse detta vara störande.
 • Håll rent: Absolut förbjudet att slänga fiskelinor, krokar med mera i naturen. Avfall såsom plastpåsar, engångsgrillar, flaskor, burkar med mera, bör bäras hem eller läggas i soptunnorna. Fiskrens, Räkor och matavfall får ej slängas i soptunnorna eller i vattnet, utan slängas i skogen eller grävas ner. Cigarettfimpar får ej kastas i vattnet eller på isen eftersom fisken kan svälja dem.
 • Sanktioner: Vid upprepat och allvarligt brott mot ordningsreglerna kan föreningen ta ut en kontrollavgift på 4000 kr. Den som bryter mot reglerna riskerar att bli avstängd från fiske i föreningens vatten för all framtid. Den som bryter mot fiskelagen riskerar att:
  Bli fråntagen fiskekortet och fångad fisk samt få avsluta fisket.
  Bli fråntagen fiskeredskap som lämnas till polisen, samt en anmälan om olaga fiske.


Styrelsen i Vikmanshyttans Sportfiskeklubb